Privacyverklaring

Privacyverklaring website Kraker Trailers

Kraker Trailers Axel B.V. hecht veel waarde aan de bescherming en privacy van haar websitebezoekers. Om onze diensten beschikbaar te stellen, is het soms noodzakelijk dat wij een aantal persoonsgegevens verwerken. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de AVG en aanvullende regelgeving hieraan stelt. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij op onze website www.Krakertrailers.eu hiermee omgaan. Daarnaast infomeren wij u over het gebruik van cameratoezicht op onze locatie.

Contactgegevens Verwerkingsverantwoordelijke Kraker Trailers Axel B.V.

Kraker Trailers Axel B.V. (Hierna “Kraker Trailers”) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Adres: Vaartwijk 7, 4571 SV Axel
Telefoonnummer: +31 (0)115 - 561740
KvK: 22055289                       
E-mailadres: info@krakertrailers.nl

Contactgegevens Privacy Coördinator

Naam: Jesper Rober
Telefoonnummer: +31 (0)115 - 567140
E-mailadres: ICT@krakertrailers.nl

Wijzigingen


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op februari 2024.

Wij vinden het belangrijk dat onze privacyverklaring up-to-date is. Wetswijzigingen of veranderingen in onze dienstverlening kunnen aanleiding geven om onze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze op onze website zijn gepubliceerd. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen opdat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op deze privacyverklaring is het Nederlands recht van toepassing.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens via de website www.krakertrailers.eu en derhalve alle persoonsgegevens die wij verwerken van websitebezoekers.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de dienstverlening via www.krakerparts.eu. Hiervoor verwijzen wij u naar de specifieke privacyverklaring op de website www.krakerparts.eu.  

Hoe komen jullie aan mijn persoonsgegevens?

Bij een bezoek aan onze website heeft u de mogelijkheid om op verschillende manieren contact met ons op te nemen of een vraag aan ons te stellen. Om aan uw verzoek te voldoen verwerken wij een aantal persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is hoofdzakelijk gericht op het beantwoorden van een verzoek, vraag of sollicitatie.

Welke persoonsgegevens verwerken jullie van mij als websitebezoeker?

Van u als websitebezoeker verwerken wij, afhankelijk van de gegevens die u ons verstrekt, de volgende persoonsgegevens:


1.    Contactformulier

Als u contact zoekt met ons via het contactformulier, verwerkt Kraker Trailers met uw toestemming de volgende persoonsgegevens over u:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Inhoud van het contactformulier, e-mailberichten en overige gegevens die u deelt
Het doel van deze gegevens is:
 • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen
 • de afhandeling van uw aanvraag via e-mail tot informatie
 • het behandelen van geschillen of klachten
 • het afhandelen van een verzoek tot uitoefening rechten van betrokkenen
 • u als klant te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten van Kraker Trailers

2.    Vacature contactformulier/open sollicitatie

Wanneer u solliciteert op een functie binnen ons bedrijf of je stuurt een open sollicitatie, verwerkt Kraker Trailers als voorbereiding op een mogelijke arbeidsovereenkomst de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Motivatiebrief
 • Curriculum Vitae
 • En eventuele overige informatie die u meestuurt met uw sollicitatie
Het doel van deze gegevens is:
 • om met u in contact te kunnen treden
 • ter voorbereiding op het eventueel afsluiten van een arbeidsovereenkomst

3.    Informatie stageplaats

Wanneer u informeert naar een mogelijke stageplaats binnen ons bedrijf, verwerkt Kraker Trailers als voorbereiding op een mogelijke stage-overeenkomst de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam
 • E-mailadres
 • En eventuele overige informatie die u meestuurt met uw bericht.

Het doel van deze gegevens is:

 • om met u in contact te kunnen treden
 • ter voorbereiding op het eventueel afsluiten van een stage-overeenkomst

4.    Nieuwsbrief

Als u graag op de hoogte wilt blijven kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief en verwerken wij met uw toestemming de volgende gegevens over u:

 • Naam
 • E-mailadres

Het doel van deze gegevens is:

 • Het toesturen van onze nieuwsbrief of servicebericht
 
Het kan ook zijn dat wij u als klant op basis van een gerechtvaardigd belang, nieuws en servicegerichte informatie toesturen om u te informeren, te interesseren en te betrekken.


U kunt zich altijd afmelden voor onze nieuwsbrief of servicebericht. Onderaan iedere e-mail wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

5.    Telefonisch contact

Als u telefonisch contact zoekt met ons, verwerkt Kraker Trailers met uw toestemming de volgende persoonsgegevens over u:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • Gespreksnotities van telefoongesprek en overige gegevens die u deelt.

Het doel van deze gegevens is:

 • om met u te communiceren en om uw verzoek/vraag goed te behandelen

Welke rechtsgrond hebben jullie voor de verwerking van persoonsgegevens?

De verwerking van de persoonsgegevens vindt zijn grondslag in artikel 6 (Rechtmatigheid van de verwerking) van de AVG. Wij maken gebruik van de volgende rechtsgronden:

 • De verwerking is gebaseerd op toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG); Bijvoorbeeld indien u ons online een vraag stelt of aanmeldt op onze nieuwsbrief.
 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van een met u gesloten arbeidsovereenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG; Bijvoorbeeld indien u via de website bij ons solliciteert.
 • De verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG); bijvoorbeeld als het gaat om het verwerken van functionele cookies.

Wat doen jullie met mijn persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de omschreven doelen. Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, uitgezonderd als dit noodzakelijk is om onze dienstverlening goed uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij sluiten een Verwerkersovereenkomst met bedrijven waaraan wij uw gegevens verstrekken, zodat hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid is gewaarborgd. Kraker Trailers Axel B.V. blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Binnen Kraker trailer geldt dat personen slechts toegang hebben tot de persoonsgegevens voor zover dat daadwerkelijk nodig is. De toegang van medewerkers tot persoonsgegevens is dan ook beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van hun functie en (dus) werkzaamheden. 

Hoe lang bewaren jullie mijn persoonsgegevens?

De gegevens die wij van u verwerken, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Als u het contactformulier invult op onze website, dan worden de gegevens die u aan ons toestuurt bewaard gedurende de periode die naar aard of de inhoud van het contactformulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. De persoonsgegevens zullen uiterlijk een half jaar na de afhandeling verwijderd worden. Wij zullen bij een overeenkomst uw persoonsgegevens verwijderen, uiterlijk een jaar nadat de overeenkomst met u is beëindigd, tenzij wij gegevens langer moeten bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Mocht u na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden, dan bewaren wij uw sollicitatiegegevens niet langer dan zes weken na beëindiging van de procedure. Wanneer wij u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen wij – met uw toestemming – uw sollicitatiegegevens maximaal één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaren. Uw toestemming kunt u op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken bewaren wij uw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier.

Hoe veilig zijn mijn persoonsgegevens? 

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik of onbevoegde toegang, treffen wij passende informatiebeveiligingsmaatregelen. Wij zorgen ervoor dat alleen de personen die uw persoonsgegevens nodig hebben, er toegang toe hebben. Wij schermen uw persoonsgegevens af en verbeteren ons proces voortdurend om te kunnen reageren op actuele risico’s, technische mogelijkheden en wettelijke verplichtingen.

Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • Logische toegangsbeveiliging en toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden en twee-factor-authenticatie;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;
 • wij verlenen uitsluitend toegangsrechten op basis van functie en noodzakelijkheid.

Verwerken jullie mijn persoonsgegevens in cookies?

Wij maken gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van onze website. Daarnaast gebruiken we analytische cookies en cookies van derden voor marketingdoeleinden. Voor de details verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

Cameratoezicht

Kraker Trailers Axel B.V, maakt op haar bedrijfslocatie in Axel gebruik van cameratoezicht voor beveiligingsdoeleinden en ter bescherming van onze medewerkers, bezoekers en eigendommen. De beveiligingscamera's zijn geplaatst in de nabijheid van de bedrijfsgebouwen, waaronder op het buitenterrein en in de productiehal. Deze camera’s registreren live camerabeelden die worden vastgelegd en opgeslagen. Het cameratoezicht maakt deel uit van een breder pakket aan veiligheidsmaatregelen en staat niet op zichzelf. Camerabeelden worden niet gebruikt voor opleidings- of trainingsdoeleinden en absentie- en aanwezigheidscontrole. Kraker Trailer beoogt met het cameratoezicht de volgende doelen te bereiken:

 • De bescherming en veiligheid van medewerkers en derden (waaronder bezoekers en leveranciers). Camerabeelden kunnen worden gebruikt bij het onderzoeken van vermeende integriteitsschendingen en/of overtreding van gedragsregels.
 • De beveiliging tot bedrijfsgebouwen en terreinen, waaronder mede is begrepen het weren van ongewenste bezoekers.
 • De bewaking van zaken die zich in de gebouwen en op terreinen bevinden.
 • De controle op (verstoring) van het productie- en logistieke proces.
 • Het vastleggen van incidenten zoals vandalisme, criminaliteit (diefstal, fraude, verduistering en inbraak) en arbeids- en verkeersongelukken. Camerabeelden kunnen worden gebruikt om voorvallen te reconstrueren die een inbreuk hebben gemaakt op rechten en belangen van de organisatie, haar medewerkers en derden (waaronder bezoekers en leveranciers).

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar ons Reglement cameratoezicht. Dit document is op verzoek beschikbaar.

Welke rechten heb ik als het gaat om de verwerking van mijn persoonsgegevens?

U heeft het recht op inzage in de gegevens die wij van u verwerken, evenals het recht op het rectificeren, het wissen, het beperken van de verwerking én het overdragen van de gegevens. Ook heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een verzoek sturen naar j.rober@krakertrailers.nl. U ontvangt binnen één maand een reactie op uw verzoek.

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat beschreven welke rechten u heeft als persoon. Kort samengevat zijn dat de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we verwerken;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we verwerken;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van uw toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • het laten overdragen van de gegevens;
 • bezwaar maken tegen eventuele geautomatiseerde besluitvorming.
Wanneer u ons uw toestemming heeft gegeven een bepaalde verwerking uit te voeren, dan kunt u deze te allen tijde weer intrekken.  Wijziging van toestemming heeft geen invloed op verwerkingen die reeds eerder met uw toestemming zijn verricht.
Maakt Kraker Trailers gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

Kraker Trailers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor websitebezoekers. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.
 

Wie kan ik benaderen als ik vragen heb over privacy?
 

Als u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Privacy Coördinator van Kraker Trailers via ICT@krakerstrailers.nl.


Waar kan ik naartoe met een klacht?
 
Wij doen ons best om uw gegevens zorgvuldig te verwerken en uw vragen correct te beantwoorden. Mocht u hier toch niet tevreden over zijn, dan horen wij dat graag van u. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via +31 (0)115 – 567140. Daarnaast heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (zie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Wij waarderen het als u eerst contact met ons opneemt voordat u een klacht elders indient.