Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS-, BETAAL-, GARANTIE EN VERKOOPVOORWAARDEN
Van Kraker Trailers Axel B.V., gevestigd aan de Vaartwijk 7, 4571 SV Axel, Nederland, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel Nederland onder nummer 22055289.

KRAKER TRAILERS ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEGRIPPEN
VERSIENUMMER:

Art. 1 Definities
In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1.1  Distributeur: distributeur van producten van Kraker Trailers in een bepaald nader omschreven gebied of Europees land.
1.2  Schriftelijk: correspondentie per brief, e-mail of fax.
1.3  Klant: de uiteindelijke koper van de producten.
1.4  Garantie aanvraagformulier: Standaardformulier dat volledig en correct ingevuld moet worden ingediend teneinde aanspraak te kunnen maken op een correcte afhandeling van een garantieaanspraak.
Dit formulier is beschikbaar voor dealers en servicepartners en kan worden geraadpleegd op de website www.krakertrailers.eu.
1.5  Kraker Trailers garantie procedure: verwezen wordt naar artikel 10 van deze voorwaarden.
1.6  Normaal onderhoud: onderhoud dat is uitgevoerd volgens de voorschriften van Kraker Trailers of van de leverancier van het desbetreffende onderdeel.
1.7  Normaal gebruik: in- en/of uitladen van gelijkmatig beladen niet corrosief materiaal en/of goederen, welke lading deugdelijk vastgemaakt dient te zijn, getransporteerd op goed onderhouden wegen.
Het totale gewicht van de lading en de snelheid waarmee gereden wordt mogen de voorgeschreven waarden niet overschrijden. Wat betreft de stationaire installaties betekent normaal gebruik het bewegen van gelijkmatig beladen niet-corrosieve materialen, met een totaal gewicht dat het door Kraker Trailers aangegeven vermogen niet overschrijdt.
1.8  Constructiefouten: permanente vervormingen en schade aan het chassis of de laadbak die niet veroorzaakt zijn door te zware belading of nalatigheid van de gebruiker.
1.9  Producten: goederen geproduceerd door Kraker Trailers.
1.10  Product leveringsdatum: de op de rekening vermelde datum, die in geen geval een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW is, maar een vrijblijvende termijn inhoudt.
1.11  Onderdelen retourformulier: Standaardformulier dat dient te worden meegestuurd met defecte onderdelen die aan Kraker Trailers worden teruggezonden. De meeste recente versie van dit formulier kan worden gedownload op www.krakertrailers.eu.
1.12  Service Niveau Overeenkomst: Overeenkomst tussen Kraker Trailers en door Kraker Trailers geselecteerde en goedgekeurde service partners, waarmee deze service partners namens Kraker Trailers reparaties mogen verrichten aan Kraker trailers.
1.13  Service Partner: bedrijf of persoon waarmee Kraker Trailers een Service Level Overeenkomst heeft afgesloten. Een recent overzicht van erkende service partners is te vinden op: www.krakertrailers.eu.
1.14  Standaard garantie periode: 1 jaar voor alle type trailers. Voor het type CF-Z (K-force, K-force HD, CF200 en CF400) kan deze periode worden verlengd tot 5 jaar mits voldaan is aan de aanvullende voorwaarden (verwezen wordt naar de artikelen 10.10, 10.11 en 10.12 van deze algemene voorwaarden). De garantieperiode zal in geen geval langer zijn dan 6 jaar gerekend vanaf de datum waarop Kraker Trailers het product heeft geleverd aan een distributeur of een andere partij.
1.15  Trailers: schuifvloertrailers en alle andere trailers of opbouwen en door Kraker Trailers vervaardigde constructies.

Art. 2 Toepasselijkheid
2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, handelingen en betrekkingen tussen Kraker Trailers en de uiteindelijke klant, gebruiker van de trailer en derden met betrekking tot Kraker Trailers en andere producten van Kraker Trailers, ongeacht de verblijf- of vestigingsplaats van contractspartijen en ongeacht de plaats waar de overeenkomst is gesloten of waar deze wordt uitgevoerd.
2.2  Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die welke eventueel door de wederpartij of andere derde partij worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst Kraker Trailers hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de wederpartij of een andere derde partij van de hand tenzij ze vooraf expliciet schriftelijk door Kraker Trailers zijn aanvaard.
2.3  Indien om wat voor reden dan ook de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, worden vernietigd of niet geldig zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Art. 3 Aanbiedingen
3.1  Al de door Kraker Trailers gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.
3.2  Bestellingen gedaan per telefoon, schriftelijk of door tussenkomst van Kraker’s vertegenwoordigers, servicepartners of distributeurs zijn slechts bindend voor Kraker Trailers nadat Kraker Trailers deze bestelling schriftelijk heeft bevestigd of vanaf het moment dat Kraker Trailers een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering ervan.

Art. 4 Leveringstermijn en bestellingen
4.1  De verkoop van producten aan de uiteindelijke afnemer zal worden uitgevoerd conform de geplaatste bestelling en onder voorwaarde van de uiteindelijke acceptatie hiervan door Kraker Trailers.
4.2  Kraker Trailers behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren op grond van voorraad of technische problemen.
4.3  Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is een overeengekomen leveringsdatum geheel vrijblijvend en is deze geen fatale termijn.
4.4  De koper heeft geen ontbindingsrecht, geen recht op schadevergoeding, geen recht op opschorting van betalingsverplichtingen als Kraker Trailers de overeengekomen leveringsdatum overschrijdt.
4.5  Nadat de overeenkomst tussen partijen is gesloten, is de koper niet langer bevoegd zijn bestelling te annuleren. Indien om wat voor reden dan ook de koper Kraker Trailers niet in staat stelt de bestelde trailer te doen afleveren, is de koper een bedrag verschuldigd van 15% van de overeengekomen prijs voor wat betreft het type CF-Z (K-force, K-force HD, CF200 en CF400) Voor speciale types zal de koper in een voorkomend geval 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn.

Art. 5 Productspecificaties
5.1  Kraker Trailers is gerechtigd veranderingen door te voeren in de productspecificaties volgens de technische ontwikkelingen van het product.
5.2  De koper heeft geen recht op ontbinding, schadevergoeding of opschorting van zijn betalingsverplichtingen in het geval Kraker Trailers bepaalde productspecificaties wijzigt.

Art. 6 Prijs en betalingen
6.1  Betaling van de aangeschafte producten geschiedt op basis van de door Kraker Trailers opgestelde rekening volgens de prijzen zoals die zijn weergegeven op de prijslijsten van Kraker Trailers.
6.2  Kraker Trailers is gerechtigd om zekerstelling van de koper te vragen met het oog op uit te voeren leveringen en is gerechtigd bij de koper een voorschot in rekening te brengen.
6.3  De door Kraker Trailers vermeldde prijzen in offertes en orderbevestigingen zijn af fabriek en exclusief BTW en alle andere toepasselijke belastingen. De koper zal instaan voor betaling van alle toepasselijke belastingen op de door Kraker Trailers geleverde producten, tenzij de koper schriftelijk aantoont vrijgesteld te zijn van dergelijke belastingen.
6.4  Alle bijkomende bankkosten voortvloeiend uit betalingen te verrichten door de koper of verbonden aan het openen en bevestigen van “letters of credit” komen voor rekening van de koper.
6.5  De koper is verplicht de op de rekening vermelde prijs uiterlijk op de leveringsdatum te voldoen.
6.6  Indien een bestelling wordt geleverd in delen, is Kraker Trailers gerechtigd om voor iedere deellevering een aparte betaling te vragen. In dat geval wordt de rekening voor iedere deellevering verzonden.
6.7  Indien de koper enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, komt zij onmiddellijk vanaf het moment dat de ingevolge dit artikel bepaalde termijn voor betaling is verstreken in verzuim te verkeren zonder dat een aanmaning daarvoor noodzakelijk is.
6.8  Indien de betaling niet binnen 30 dagen na de op de rekening vermelde datum door Kraker Trailers is ontvangen, is de koper een rente verschuldigd van 1% per maand dan wel de eventueel hogere handelsrente op grond van artikel 6:119 A van het Burgerlijk Wetboek, tot aan de algehele voldoening, zulks ter keuze van Kraker Trailers.
6.9  Indien na de totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook zijn gewijzigd, mag Kraker Trailers de prijs overeenkomstig aanpassen. De koper komt in dat geval niet het recht toe de overeenkomst te ontbinden en kan evenmin aanspraak maken op schadevergoeding of opschorting.

Art. 7 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
7.1  Alle door Kraker Trailers geleverde producten inclusief reserveonderdelen blijven eigendom van Kraker Trailers totdat de volledige betaling daarvan door Kraker Trailers is ontvangen.
7.2  Door Kraker Trailers geleverde producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust mogen alleen verkocht en verhandeld worden in de normale uitoefening van het bedrijf van de koper.
7.3  De koper van goederen waarop eigendomsvoorbehoud van Kraker Trailers rust is gehouden deze goederen te verzekeren tegen brandschade, waterschade, explosie en diefstal.
7.4  In het geval dat Kraker Trailers zijn eigendomsvoorbehoud wenst uit te oefenen komen alle transportkosten en alle andere kosten gerelateerd aan de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud voor rekening van de koper.
7.5  In het geval dat Kraker Trailers zijn eigendomsvoorbehoud dient uit te oefenen is de koper voor het type CF-Z (K-force, K-force HD, CF200 en CF400) een betaling van 15% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Voor speciale types is de koper in dat geval een betaling van 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

Art. 8 Risico, transport, voorwaarden en verzekeringen
8.1  Het gehele transport vindt plaats onder de voorwaarden af fabriek. Dat betekent dat de koper alle kosten en risico’s draagt nadat de producten het bedrijf van Kraker Trailers in Axel hebben verlaten. De koper dient alle juridische en financiële formaliteiten en voorwaarden verbonden aan het transport te vervullen, waarbij inbegrepen de invoervoorwaarden van de trailer, zoals die gelden voor het vestigingsland van de koper.
8.2  In het geval dat de producten worden geleverd door tussenkomst van een derde partij, komen de producten voor rekening en risico van de koper op het moment dat de producten de fabriek of het bedrijf van de derde partij hebben verlaten.

Art. 9 Gebruik van het handelsmerk
9.1  De gebruiker of eigenaar van Kraker Trailers is niet gerechtigd het handelsmerk van Kraker Trailers zoals dat is aangebracht op de producten te verwijderen, te veranderen of op enige manier af te schermen of onleesbaar te maken. Dit betreft tevens het handelsmerk van Kraker Trailers op verpakkingen en op promotiemateriaal.
9.2  Bij overtreding van het in artikel 9.1 vermeldde verbod is de gebruiker of de eigenaar van de trailer een boete verschuldigd van € 100,- per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat het recht van Kraker Trailers om volledige schadevergoeding te vorderen onverlet.

Art. 10 Garantie en reparaties
1 jaar voor constructiegebreken en lak/spuitwerk:
10.1  Kraker Trailers verleent op nieuwe trailers 1 jaar garantie op constructiegebreken en op gebreken die betrekking hebben op het spuitwerk, tenzij andere garantievoorwaarden vooraf schriftelijk zijn overeengekomen. Voor het type CF-Z (K-force, K-force HD, CF200 en CF400) kan deze periode verlengd worden tot een periode van 5 jaar mits de aanvullende voorwaarden zoals vermeld in artikel 10.10, 10.11 en 10.12 zijn nagekomen.
10.2  De garantieperiode begint te lopen vanaf het moment dat trailer is afgeleverd aan de uiteindelijke koper en zal in geen geval langer voortduren dan 6 jaar te rekenen vanaf de datum waarop Kraker Trailers de trailer heeft geleverd aan de distributeur of een andere partij.
10.3  Om in aanmerking te komen voor een garantieaanvraag is vereist dat de speciale instructies zoals in de gebruikershandleiding zijn vermeld m.b.t. gebruik en onderhoud van de trailer zijn vervuld.
Spuitwerk laadbak:
10.4 Tussen Kraker Trailers en de spuitwerkleverancier geldt een garantieovereenkomst. Het percentage van de garantie neemt af naar verloop van tijd en omvat 100% voor het eerste jaar, 80% voor het tweede jaar, 60% voor het derde jaar, 40% voor het vierde jaar en 20% voor het vijfde jaar. Deze overeenkomst kan op verzoek getoond worden. Kraker Trailers hanteert dezelfde voorwaarden naar de eigenaar van de trailer als die tussen hem en de spuitwerkleverancier zijn opgenomen in de garantieovereenkomst. 
10.5  In geval van een zeer minimaal probleem dat de veiligheid en het functioneren van de trailer niet in de weg staat en of in geval de kosten niet opwegen tegen een oplossing voor het probleem zal de garantieaanvraag worden verworpen.
10.6  Roestvorming in de lasnaad, en direct boven de lasnaad van het onderste zijwandprofiel en de zijwandplanken kan niet altijd worden verkomen. Een minimale vorm van roestvorming is uitgesloten van garantie op basis van de voorgaande paragraaf 10.5.
10.7 Speciale was- en schoonmaakinstructies zoals vermeld in de gebruikershandleiding m.b.t. spuitwerk van de laadbak moeten zijn nageleverd om een geldige garantieaanspraak te kunnen maken.
Verzinkt /geschoopeerd chassis garantie
10.8  A. Voor de zink coating van het chassis heeft Kraker Trailers met de leverancier van de zink coating een garantieovereenkomst. Deze garantieovereenkomst kan op verzoek worden ingezien. Tussen de eigenaar van de trailer en Kraker Trailers zullen dezelfde voorwaarden gelden als weergegeven in deze garantieovereenkomst.
B. Voor de geschoopeerde delen van het chassis heeft Kraker Trailers met de leverancier van de zink coating een garantieovereenkomst. Deze garantieovereenkomst kan op verzoek worden ingezien. Tussen de eigenaar van de trailer en Kraker Trailers zullen dezelfde voorwaarden gelden als weergegeven in deze garantieovereenkomst.
10.9  In geval van een zeer minimaal probleem dat de veiligheid en het functioneren van de trailer niet in de weg staat en of in geval de kosten niet opwegen tegen een oplossing voor het probleem zal de garantieaanvraag worden verworpen.
10.10  Algemene garantievoorwaarden: Garantie wordt alleen verleend onder de volgende voorwaarden:
10.10.1  De eigenaar van de trailer moet in het bezit zijn van een garantiecertificaat dat is gestempeld, ondertekend en gedateerd door een geautoriseerde Kraker Trailers dealer. Kraker Trailers behoudt zich het recht voor een garantieaanvraag te weigeren indien het garantiecertificaat niet volledig of incorrect is ingevuld.
10.10.2  Garantie omvat alleen normaal gebruik
10.10.3  Garantie met het oog op geschiktheid voor een bepaald doel ofverkoopbaarheid van de trailer is uitgesloten.
10.10.4  Normaal en periodiek onderhoud aan de trailer moet zijn uitgevoerd volgens de gebruikershandleiding en de trailer moet zijn gebruikt voor het doel waar hij voor was gefabriceerd.
Voorwaarden voor de verlengde garantieperiode van 5 jaar:
10.11  De trailer moet jaarlijks door een geautoriseerde Kraker-servicepartner worden nagezien. Deze jaarlijkse check betreft de constructie en finish en moet worden uitgevoerd conform de checklijst die is opgesteld door Kraker Trailers. Deze checklijst is beschikbaar voor dealers en servicepartners en kan worden geraadpleegd op www.krakertrailers.eu. Afspraken voor deze jaarlijkse controle moeten worden gemaakt door de eigenaar van de trailer. De kosten voor deze jaarlijkse controle worden bepaald door het servicepunt en komen voor rekening van de eigenaar van de trailer.
10.12  De eigenaar van de trailer blijft verantwoordelijk voor correct en volledig gebruik van het garantiecertificaat door de servicedealer.
10.13  Garantieprocedure en reparaties:
10.13.1  Reparatiekosten van garantiereparatie moeten telkenmale vooraf door Kraker Trailers worden goedgekeurd. De acceptatie of weigering van de reparatiekosten zal binnen twee werkdagen nadat Kraker Trailers hieromtrent een verzoek heeft ontvangen door Kraker Trailers worden verstuurd aan de servicepartner of dealer per brief, e-mail of fax.
10.13.2  Garantieaanvragen worden uitsluitend in behandeling genomen indien het garantieformulier volledig en juist is ingevuld en is voorgelegd aan Kraker Trailers. Dit formulier moet digitaal worden aangeleverd aan Kraker Trailers aan: service@krakertrailers.eu.
10.13.3  Vervangende onderdelen moeten ter beschikking blijven voor inspectie door Kraker Trailers. Deze moeten worden teruggezonden aan Kraker Trailers indien Kraker Trailers dit noodzakelijk acht.
Defecte onderdelen die aan Kraker Trailers worden geretourneerd worden alleen in behandeling genomen indien ze zijn vergezeld van een volledig en juist ingevuld onderdelen retourformulier.
10.13.4  Nadat Kraker Trailers een garantieaanvraag heeft ontvangen, zal Kraker Trailers een garantieclaimnummer aan de aanvrager verstrekken hetgeen niet betekent dat Kraker Trailers de garantieaanvraag heeft geaccepteerd.
10.13.5  Reparaties die vallen onder de garantie moeten worden uitgevoerd door geselecteerde Kraker Trailers servicepartners. Indien om welke reden dan ook reparaties dienen te worden uitgevoerd door een niet Kraker-dealer, vergoedt Kraker Trailers uitsluitend die kosten die Kraker Trailers voor een specifiek onderdeel of reparatie hanteert.
10.13.6  Kraker Trailers behoudt het recht garantiereparaties aan een trailer te laten uitvoeren op zijn fabriek in Axel, indien Kraker Trailer dit noodzakelijk acht. De hieraan verbonden transportkosten komen voor rekening van de klant.
10.13.7  De vooraf geaccepteerde reparatiekosten die door Kraker Trailers zijn erkend als garantiereparaties zullen door Kraker Trailers direct aan de servicepartner of dealer worden voldaan.
10.13.8  De garantie omvat alleen reparatiekosten met betrekking tot constructieve gebreken. Vergoeding van arbeidsloon geschiedt conform de richtlijnen van Kraker Trailers.
10.13.9  Indien partijen de toepasselijkheid van garantie betwisten zal een Duitse TUV-expert die hiertoe vooraf door beide partijen zal zijn geaccepteerd worden geconsulteerd om te bepalen of de reparatie beschouwd dient te worden als garantiereparatie.
10.13.10  De kosten verbonden aan de TUV-expertise zijn voor rekening van de klant van de trailer indien de TUV-expert bepaalt dat de reparatie niet kan worden beschouwd als een garantiereparatie. Indien de TUV-expert bepaalt dat een reparatie een garantiereparatie is, komen de kosten van de TUV-expertise voor rekening van Kraker Trailers.
10.13.11  Garantie voor remmen, verlichting, hydraulische componenten, assen, schuifvloeren en aan slijtage onderhevige onderdelen vallen slechts onder de garantie indien de leverancier van deze onderdelen het gebrek laat vallen onder zijn garantieperiode en voorwaarden. Kraker Trailers zal deze aanspraken doorsturen aan de onderdelenleverancier en zal de reparatiekosten in rekening brengen bij de eigenaar van de trailer. Indien de onderdelenleverancier zijn garantie op deze reparaties van toepassing verklaart, zal Kraker Trailers de in rekening gebrachte kosten bij de eigenaar van de trailer crediteren.
10.13.12  De eigenaar van de trailer of de servicepartner kan de onderdelenleverancier tevens rechtstreeks benaderen om een garantieaanvraag met betrekking tot het onderdeel te doen.
10.13.13  Indien de vervangende onderdelen zijn besteld bij Kraker Trailers, zullen de hieraan verbonden kosten in rekening worden gebracht en dienen deze te worden betaald in afwachting van de mogelijke garantie. Indien achteraf blijkt dat deze kosten onder garantie vallen, zal Kraker Trailers de in rekening gebrachte kosten crediteren.
10.13.14  De volledige garantievoorwaarden zijn opgenomen in het trailerhandboek.
10.14  Reserveonderdelen: Kraker Trailers staat in voor levering van reserveonderdelen gedurende de 5-jaars periode. De erkende servicepartners hebben de gebruikelijke onderdelen op voorraad. Indien voor welke reden dan ook een reserveonderdeel niet op voorraad is, zal Kraker Trailers de reserveonderdelen in maximaal 10 werkdagen leveren.
10.15  Uitsluitingen en vervaltermijnen
10.15.1  Indien de technische staat van de trailer aanzienlijk is veranderd sinds de aflevering of de jaarlijkse controle is Kraker Trailers gerechtigd iedere garantieaanspraak te weigeren, tenzij Kraker Trailers vooraf is geïnformeerd over de technisch doorgevoerde verandering en Kraker Trailers vooraf schriftelijke toestemming voor de desbetreffende verandering heeft gegeven en heeft bevestigd dat de garantie voor de desbetreffende trailer van kracht zal blijven.
10.15.2  Gebruikelijke slijtage en bederf vallen niet onder garantie.
10.15.3  Schade veroorzaakt door fouten in het gebruik valt niet onder garantie.
10.15.4  De garantie komt te vervallen op het moment dat de trailer zonder kennisgeving aan Kraker Trailers wordt verkocht.
10.15.5  Garantiereparaties verlengt de garantieperiode niet.
10.15.6  Minimale problemen die veiligheid en functioneren van de trailer niet in gevaar brengen, vallen niet onder de garantie indien de hieraan verbonden kosten niet in verhouding staan met het probleem.
10.15.7  De volgende kosten vallen in geen geval onder de garantie:
10.15.7.1  Transportkosten van de trailer.
10.15.7.2  Reiskosten.
10.15.7.3  Inkomstenderving (daadwerkelijke en geschatte).
10.15.7.4  Huurkosten.
10.15.7.5  Schade aan de lading.
10.15.7.6  Gevolgschade zowel direct als indirect.
10.16 Kraker Trailers behoudt het recht een garantieaanvraag te weigeren indien de garantievoorwaarden of andere algemene voorwaarden door de garantieaanvragen niet zijn nagekomen.

Art. 11 Overdracht van de rechten en verplichtingen
11.1  Alle rechten en plichten voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden kunnen alleen aan derden worden overgedragen na voorafgaande schriftelijke instemming hiermee van de betreffende partij.
11.2  Rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden gaan van rechtswege over op de rechtsopvolgers onder algemene titel van de partijen.

Art. 12 Aansprakelijkheid van partijen
12.1 Kraker Trailers is niet aansprakelijk voor enige rechtmatige of onrechtmatige handeling van de uiteindelijke koper jegens derden of consumenten die schade hebben veroorzaakt. 12.2 Kraker Trailers is niet aansprakelijk voor enige schade die is geleden door een derde partij of klant met betrekking tot de producten die door de koper zijn gebruikt.
12.3 Partijen verzekeren elkaar dat zij voldoende zijn verzekerd voor aansprakelijkheid tot een minimumbedrag van € 1.250.000,-.
12.4 In geval van een gebrek aan een geleverd product is de koper verplicht dit binnen vijf dagen aan Kraker Trailers te melden.
12.5 Kraker Trailers is in geen geval aansprakelijk voor indirecte incidentele specifieke of gevolgschade die voortvloeit uit of in relatie staat tot de verkoop of gebruik van zijn producten door de koper.
12.6 Voor zover Kraker Trailers aansprakelijk mocht zijn voor enige schade is zijn aansprakelijkheid altijd beperkt tot een vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat zijn aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Kraker Trailers niet overgaat tot betaling van enige schadevergoeding zal Kraker’s zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de voor desbetreffende overeenkomst bedongen prijs met een maximum van € 25.000,-.

Art. 13 Overmacht:
13.1 Een tekortkoming van Kraker Trailers zal hem niet worden aangerekend indien hij in een toestand van overmacht verkeert. Onder overmacht wordt verstaan:
Een tekortkoming die Kraker Trailers niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of vanuit maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen geval dat Kraker Trailers door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt mede begrepen:
13.1.1 Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan.
13.1.2 Technische problemen van welke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan, die de productie in de weg staan.
13.1.2 Vertraagde of verlate toelevering door een of meerdere leveranciers van Kraker Trailers.
13.1.3 Transportmoeilijkheden of – belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar Kraker Trailers toe of van Kraker Trailers naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd.
13.1.4 Oorlog(sgevaar), oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen.
13.2 In geval van overmacht heeft Kraker Trailers het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Art. 14 Toepasselijk recht
14.1  In het geval zich een geschil voordoet voortvloeiend uit of in verband houdend met deze algemene voorwaarden zullen partijen eerst proberen tot een minnelijke oplossing te komen.
14.2  Indien partijen niet tot een minnelijke oplossing komen, is bij uitsluiting bevoegd de rechtbank Middelbrug, Nederland.
14.3  In geval partijen een verschil van mening hebben over de betekenis / interpretatie van van de bepalingen van de algemene voorwaarden, zal de gebruikershandleiding van doorslaggevende betekenis zijn.
14.4  Op deze voorwaarden en aanbiedingen overeenkomsten waarop deze voorwaarden of gedeeltelijk betrekking hebben, alsmede op geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag (CISG) is uitgesloten.