Leveringsvoorwaarden

Algemene leverings-, betaal-, garantie- en verkoopvoorwaarden Kraker Trailers
Algemene voorwaarden van:

  • Kraker Trailers Axel B.V., gevestigd te Axel, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 22055289;
  • Smart Trailer Solutions B.V., gevestigd te Axel, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel Nederland onder nummer 83946586

In dit document afzonderlijk of gezamenlijk te noemen “Kraker Trailers”.

Versie 11 maart 2022, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Middelburg onder nummer 9/2022

Art. 1 Definities
In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

1.     Distributeur: verdeler, waaronder dealers en servicepartners, van producten van Kraker Trailers in een bepaald nader omschreven gebied of land.
2.     Servicepartner: bedrijf waarmee Kraker Trailers een Service Level Overeenkomst heeft afgesloten.
3.     Service Level Overeenkomst: overeenkomst tussen Kraker Trailers en geselecteerde servicepartners, die onderhoud en reparaties mogen verrichten aan Kraker trailers.
4.     Schriftelijk: correspondentie per brief, e-mail of fax.
5.     Klant: de uiteindelijke koper van de producten.
6.     Gebruiker van deze algemene voorwaarden: degene ten behoeve van wie deze algemene voorwaarden zijn opgesteld: Kraker Trailers Axel B.V. en Smart Trailer Solutions B.V.
7.     Producten: schuifvloer- en andere trailers, stationaire installaties, constructies en componenten  geproduceerd of geleverd door Kraker Trailers.
8.     Garantie: de zekerheid die Kraker Trailers biedt dat producten binnen de garantieperiode kosteloos door Kraker Trailers worden gerepareerd of vervangen.
9.     Kraker Trailers garantie procedure: de procedure die moet worden gevolgd ten behoeve van de door Kraker Trailers afgegeven garantie als omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden.
10.   Garantie aanvraagformulier: standaardformulier voor dealers en servicepartners, te gebruiken om aanspraak te kunnen maken op garantie.
11.   Onderdelen retourformulier: standaardformulier dat dient te worden meegestuurd met defecte onderdelen die aan Kraker Trailers worden teruggezonden.
12.   Constructiegebreken: defecten, permanente vervormingen en schade aan het chassis of de laadbak die niet veroorzaakt zijn door onjuist gebruik, te zware belading of nalatigheid van de gebruiker.
13.   Normaal onderhoud: onderhoud dat is uitgevoerd volgens de voorschriften van Kraker Trailers of van de leverancier van het desbetreffende onderdeel.
14.   Normaal gebruik: in- en/of uitladen van gelijkmatig beladen niet corrosief materiaal en/of goederen, welke lading deugdelijk gezekerd dient te zijn, getransporteerd op goed onderhouden wegen. Het totale gewicht van de lading en de snelheid waarmee gereden wordt mogen de voorgeschreven waarden niet overschrijden. Wat betreft de stationaire installaties betekent normaal gebruik het bewegen van gelijkmatig beladen niet-corrosieve materialen, met een totaal gewicht dat het door Kraker Trailers aangegeven vermogen niet overschrijdt.

Art. 2 Toepasselijkheid
1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, (rechts)handelingen en betrekkingen tussen Kraker Trailers enerzijds en distributeurs en klanten en gebruikers van producten van Kraker Trailers anderzijds, ongeacht de verblijf- of vestigingsplaats van partijen en ongeacht de plaats waar de overeenkomst is gesloten of waar deze wordt uitgevoerd.
2.     Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die welke eventueel door de wederpartij of andere derde partij worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst Kraker Trailers hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de wederpartij of een andere derde partij van de hand, tenzij ze vooraf expliciet schriftelijk door Kraker Trailers zijn aanvaard.
3.     Indien om wat voor reden dan ook de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, worden vernietigd of niet geldig zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 
Art. 3 Aanbiedingen
1.     Door Kraker Trailers gedane aanbiedingen zijn altijd geheel vrijblijvend.
2.     Bestellingen gedaan per telefoon, schriftelijk of door tussenkomst van vertegenwoordigers van Kraker Trailers, servicepartners of distributeurs zijn slechts bindend voor Kraker Trailers nadat Kraker Trailers deze bestelling schriftelijk heeft bevestigd.

 
Art. 4 Leveringstermijn en bestellingen
1.     De verkoop van producten aan de klant zal worden uitgevoerd conform de geplaatste bestelling en onder voorwaarde van de uiteindelijke acceptatie hiervan door Kraker Trailers.
2.     Kraker Trailers behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren op grond van voorraad of technische redenen.
3.     Een in offerte en/of orderbevestiging vermelde leveringsdatum is altijd geheel vrijblijvend en in geen geval een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
4.     De klant heeft geen ontbindingsrecht, geen recht op schadevergoeding, geen recht op opschorting van betalingsverplichtingen als Kraker Trailers de overeengekomen leveringsdatum overschrijdt.
5.     Nadat de overeenkomst tussen partijen is gesloten, is de klant niet langer bevoegd zijn bestelling te annuleren. Indien om wat voor reden dan ook de klant Kraker Trailers niet in staat stelt de bestelde trailer te doen afleveren, is de klant een bedrag verschuldigd van 15% van de overeengekomen prijs voor wat betreft het types K-Force, K-Force met gelast chassis (HD), SD, Waste en Agri. Voor speciale types zal de klant in een voorkomend geval 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn.

Art. 5 Productspecificaties
1.     Kraker Trailers is gerechtigd veranderingen door te voeren in de productspecificaties volgens de technische ontwikkelingen van het product.
2.     De klant heeft geen recht op ontbinding, schadevergoeding of opschorting van zijn betalingsverplichtingen in het geval Kraker Trailers productspecificaties wijzigt.
 
Art. 6 Prijs en betalingen
1.     Betaling van de aangeschafte producten geschiedt op basis van de door Kraker Trailers opgestelde rekening volgens de prijzen zoals die zijn weergegeven op de prijslijsten van Kraker Trailers.
2.     Kraker Trailers is gerechtigd om zekerheidstelling van de klant te vragen met het oog op uit te voeren leveringen en is gerechtigd bij de klant een voorschot in rekening te brengen.
3.     De door Kraker Trailers vermelde prijzen in offertes en orderbevestigingen zijn af-fabriek en exclusief BTW en alle andere toepasselijke belastingen. De klant zal instaan voor betaling van alle toepasselijke belastingen op de door Kraker Trailers geleverde producten, tenzij de klant schriftelijk aantoont vrijgesteld te zijn van dergelijke belastingen.
4.     Alle bijkomende bankkosten voortvloeiend uit betalingen te verrichten door de klant of verbonden aan het openen en bevestigen van “letters of credit” komen voor rekening van de klant.
5.     De klant is verplicht de op de rekening vermelde prijs uiterlijk op de leveringsdatum te voldoen.
6.     Indien een bestelling wordt geleverd in delen, is Kraker Trailers gerechtigd om voor iedere deellevering een aparte betaling te vragen. In dat geval wordt de rekening voor iedere deellevering verzonden.
7.     Indien de klant enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, komt zij onmiddellijk vanaf het moment dat de ingevolge dit artikel bepaalde termijn voor betaling is verstreken in verzuim te verkeren, zonder dat een ingebrekestelling daarvoor noodzakelijk is.
8.     Indien de betaling niet binnen 30 dagen na de op de rekening vermelde datum door Kraker Trailers is ontvangen, is de klant een rente verschuldigd van 1% per maand, dan wel de eventueel hogere handelsrente op grond van artikel 6:119A van het Burgerlijk Wetboek, tot aan de algehele voldoening, zulks ter keuze van Kraker Trailers.
9.     Bij verzuim inzake betaling is de klant aansprakelijk voor alle (buiten-)gerechtelijke kosten inclusief kosten van rechtsbijstand die gemaakt worden om de betaling te incasseren, een en ander met een minimum van 10% van de overeengekomen prijs.  
10.   Indien na de totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook zijn gewijzigd, mag Kraker Trailers de prijs overeenkomstig aanpassen. De klant komt in dat geval niet het recht toe de overeenkomst te ontbinden en kan evenmin aanspraak maken op schadevergoeding of opschorting.

Art. 7 Eigendomsvoorbehoud
1.     Alle door Kraker Trailers geleverde producten inclusief reserveonderdelen blijven eigendom van Kraker Trailers totdat de volledige betaling daarvan door Kraker Trailers is ontvangen.
2.     De klant van goederen waarop eigendomsvoorbehoud van Kraker Trailers rust is gehouden deze afgezonderd op te slaan, te onderscheiden als eigendom van Kraker Trailers en de goederen te verzekeren tegen brandschade, waterschade, explosie en diefstal.
3.     In het geval dat Kraker Trailers zijn eigendomsvoorbehoud wenst uit te oefenen komen alle transportkosten en alle andere kosten gerelateerd aan de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud voor rekening van de klant.
4.     In het geval dat Kraker Trailers zijn eigendomsvoorbehoud wenst uit te oefenen is de klant een betaling van 15% voor het type K-Force en voor alle overige types 30%  van de overeengekomen prijs verschuldigd. 

Art. 8 Risico, transport, voorwaarden en verzekeringen
1.     Het gehele transport vindt plaats onder de voorwaarde Incoterm “Af fabriek / Ex Works Axel – Kraker Trailers” (ICC Incoterms 2020 ®). Dat betekent dat de klant alle kosten en risico’s draagt nadat de producten het bedrijf van Kraker Trailers in Axel hebben verlaten. De klant dient alle juridische en financiële formaliteiten en voorwaarden verbonden aan het transport te vervullen, waarbij inbegrepen de invoervoorwaarden van de trailer, zoals die gelden voor het vestigingsland van de klant.

Art. 9 Gebruik van het handelsmerk
1.     De gebruiker of eigenaar van Kraker trailers is niet gerechtigd het handelsmerk van Kraker Trailers zoals dat is aangebracht op de producten te verwijderen, te veranderen of op enige manier af te schermen of onleesbaar te maken. Dit betreft tevens het handelsmerk van Kraker Trailers op verpakkingen en op promotiemateriaal.
2.     Bij overtreding van artikel 9.1 is de gebruiker of de eigenaar van de trailer een boete verschuldigd van € 100,- per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat het recht van Kraker Trailers om volledige schadevergoeding te vorderen onverlet.

 
Art. 10 Garantie
1.     Fabrieksgarantie en verlengde garantie
a.     Kraker Trailers verleent, tenzij vooraf schriftelijk andere garantievoorwaarden zijn overeengekomen, op nieuwe trailers standaard 1 jaar fabrieksgarantie op materiaal-en constructiegebreken.
b.     Voor de K-Force geldt een garantieperiode van 5 jaar. Alle overige types inclusief de K-Force met gelast chassis (HD) geldt een garantieperiode van 2 jaar. Alle  types dienen binnen 1 maand na aflevering online geregistreerd te worden om voor deze verlengde garantie in aanmerking te komen.
c.     De garantieperiode begint te lopen vanaf het moment van eerste toelating van de trailer, of maximaal 6 maanden na gereed melding in de fabriek, onafhankelijk van de datum van ingebruikname.

2.     Garantie op spuitwerk laadbak
a.     Op spuitwerk van de laadbak verleent Kraker Trailers 2 jaar garantie.
b.     Corrosievorming in de lasnaad en direct boven de lasnaad van het onderste zijwandprofiel en de zijwandplanken kan niet altijd worden voorkomen. Deze kleine lakgebreken door een minimale vorm van corrosievorming staan veiligheid en het functioneren van de trailer niet in de weg en zijn daarom uitgesloten van garantie.
c.     Bij zichtbare beschadiging van de lak door schade is geen garantie op het spuitwerk van toepassing.
d.     Om in aanmerking te komen voor 2 jaar garantie op spuitwerk van de laadbak is vereist dat de speciale was- en schoonmaakinstructies zoals vermeld in de gebruikershandleiding m.b.t. spuitwerk van de laadbak zijn nageleefd.

3.     Garantie op overig spuitwerk
Op het spuitwerk m.b.t. het onderstel (assen, chassis, gereedschapskisten, afscherming, bumper, etc.) geldt een garantieperiode van 1 jaar. Wielnaven zijn uitgesloten van garantie.

4.     Garantie op verzinkt / geschoopeerd chassis
Op verzinkte en geschoopeerde delen van het chassis verleent Kraker Trailers 10 jaar garantie op roestvorming.

5.     Garantie op schuifvloeren en hydraulische componenten
Op schuifvloeren en hydraulische componenten geldt een garantie van 1 jaar, conform de garantieregeling van de fabrikant. Slijtage wordt altijd verrekend met de levensduur van te vervangen onderdelen.

6.     Garantie op overige componenten; assen, wielen banden, remmen, steunpoten, ABS/EBS, verlichting
Garantie op overige componenten zoals assen, wielen banden, remmen, steunpoten, ABS/EBS, verlichting, is conform de garantieregeling en voorwaarden van de fabrikant. Bij slijtagedelen wordt altijd verrekend met de levensduur van het te vervangen onderdeel. Het is de klant toegestaan rechtstreeks met de fabrikant of importeur van het betreffende component contact op te nemen inzake garantieclaims.

7.     Algemene garantievoorwaarden:
Garantie wordt alleen verleend onder de volgende, cumulatieve, voorwaarden:

a.     De garantieperiode gaat in vanaf het moment van eerste toelating van de trailer, of maximaal 6 maanden na gereed melding in de fabriek, onafhankelijk van de datum van ingebruikname. De datum op het Factory Delivery Document (FDD) is bepalend.
b.     Garantie omvat alleen normaal gebruik voor het doel waarvoor de trailer is uitgerust, in overeenstemming met de instructies in de gebruikershandleiding en geldende regelgeving.
c.     De trailer is volgens voorschrift (twee weken na ingebruikname en/of 5.000 km) bij een door Kraker erkende servicepartner of dealer aangeboden voor de Eerste Inspectie.
d.     Normaal en periodiek onderhoud aan de trailer door een door Kraker Trailers erkende servicepartner of dealer moet regelmatig zijn uitgevoerd, minimaal volgens onderhoudsvoorschrift in de gebruikershandleiding, onderhoud dient te zijn uitgevoerd met gebruikmaking van originele onderdelen en voorgeschreven onderhoudsmaterialen.
e.     Kraker Trailers behoudt zich het recht voor een garantieaanvraag te weigeren indien de garantievoorwaarden of andere algemene voorwaarden niet zijn nagekomen

8.     Garantieprocedure en reparaties:
a.     Reparaties onder garantie moeten altijd vooraf door Kraker Trailers worden goedgekeurd. De acceptatie of weigering van de reparatiekosten zal binnen twee werkdagen nadat Kraker Trailers hieromtrent een verzoek heeft ontvangen worden besloten en verstuurd aan de servicepartner of dealer.
b.     Garantieaanvragen worden uitsluitend in behandeling genomen indien het garantieformulier op het “Kraker Online Service Center” volledig en juist is ingevuld.
c.     Nadat Kraker Trailers een garantieaanvraag heeft ontvangen, wordt automatisch een garantienummer gegenereerd. Het verstrekken van een garantienummer betekent niet dat Kraker Trailers de garantieaanvraag heeft geaccepteerd.
d.     De voortgang van een garantieaanvraag is te volgen op “Mijn Trailer”, te vinden op “Online Service Center”.
e.     Reparaties die vallen onder de garantie moeten worden uitgevoerd door geselecteerde servicepartners of dealers van Kraker Trailers. Indien om welke reden dan ook reparaties elders worden uitgevoerd dan vergoedt Kraker Trailers uitsluitend die kosten die Kraker Trailers voor een specifiek onderdeel of reparatie hanteert, ook de vergoeding van arbeidsloon geschiedt conform de richtlijnen van Kraker Trailers.
f.      Kraker Trailers behoudt het recht garantiereparaties aan een trailer uit te voeren op de fabriek in Axel, indien dit noodzakelijk wordt geacht. De hieraan verbonden transportkosten komen voor rekening van de klant.
g.     De kosten van reparaties die door Kraker Trailers zijn erkend als garantie zullen door Kraker Trailers direct aan de servicepartner of dealer worden voldaan. 
h.     Onder garantie vervangen onderdelen moeten ter beschikking blijven voor inspectie door Kraker Trailers. Deze moeten voorzien van het Kraker garantienummer worden teruggezonden aan Kraker Trailers indien Kraker Trailers hierom verzoekt. Geretourneerde onderdelen worden alleen in behandeling genomen indien ze zijn voorzien van een garantienummer. 
i.      Indien partijen de toepasselijkheid van garantie betwisten kan een onafhankelijk expert worden ingeschakeld. Na acceptatie door beide partijen zal een TUV-expert worden aangewezen om te bepalen of de reparatie beschouwd dient te worden als garantiereparatie.
j.      De kosten verbonden aan de TUV-expertise zijn voor rekening van de klant indien de TUV-expert bepaalt dat de reparatie niet kan worden beschouwd als een garantiereparatie. Indien de TUV-expert bepaalt dat een reparatie wel een garantiereparatie is, komen de kosten van de TUV-expertise voor rekening van Kraker Trailers.
k.     Indien vooruitlopend op een beslissing over garantie door een leverancier vervangende onderdelen zijn besteld bij Kraker Trailers, zullen de hieraan verbonden kosten in rekening worden gebracht en dienen deze te worden betaald in afwachting van de mogelijke garantie. Indien achteraf blijkt dat deze kosten onder garantie vallen, zal Kraker Trailers de in rekening gebrachte kosten crediteren. 

9.     Uitsluitingen en vervaltermijnen
a.     Garantie vervalt indien de technische staat van de trailer is gewijzigd na aflevering, tenzij de wijziging in overleg met Kraker Trailers is uitgevoerd en Kraker Trailers vooraf schriftelijke toestemming voor de desbetreffende verandering heeft gegeven en heeft bevestigd dat de garantie voor de desbetreffende trailer van kracht zal blijven.
b.     Gebruikelijke slijtage valt niet onder garantie.
c.     Schade veroorzaakt door fouten in het gebruik, niet volgen van de gebruikershandleiding en overbelading valt niet onder garantie.
d.     Indien het voertuig wordt doorverkocht kan de nieuwe eigenaar zich registreren om de garantie over te zetten. Wanneer dit niet gebeurt vervalt de garantie.
e.     Garantiereparaties verlengen de garantieperiode niet.
f.      Minimale problemen die veiligheid en functioneren van de trailer niet in gevaar brengen, vallen niet onder de garantie indien de hieraan verbonden kosten niet in verhouding staan met het probleem.

10.   De volgende kosten vallen in geen geval onder de garantie
a.     Transportkosten van de trailer.
b.     Reiskosten.
c.     Inkomstenderving (daadwerkelijke en geschatte).
d.     Huurkosten.
e.     Schade aan de lading.
f.     Gevolgschade zowel direct als indirect.
 
Art. 11 Overdracht van de rechten en verplichtingen
1.     Alle rechten en plichten voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden kunnen alleen aan derden worden overgedragen na voorafgaande schriftelijke instemming hiermee van de wederpartij.
2.     Rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden gaan van rechtswege over op de rechtsopvolgers onder algemene titel van de partijen.


Art. 12 Aansprakelijkheid van partijen
1.     In geval van een gebrek aan een geleverd product is de klant verplicht dit binnen vijf werkdagen aan Kraker Trailers te melden.
2.     Kraker Trailers is in geen geval aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit of in relatie staat tot de verkoop of het gebruik van zijn producten door de klant.
3.     Voor zover Kraker Trailers aansprakelijk mocht zijn voor enige schade is zijn aansprakelijkheid altijd beperkt tot een vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat zijn aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Kraker Trailers niet overgaat tot betaling van enige schadevergoeding zal de aansprakelijkheid van Kraker Trailers beperkt zijn tot het bedrag van de voor desbetreffende overeenkomst bedongen prijs met een maximum van € 25.000,-.

Art. 13    Overmacht
1.     Een tekortkoming van Kraker Trailers zal hem niet worden aangerekend indien hij in een toestand van overmacht verkeert.
2.     Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Kraker Trailers niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval dat Kraker Trailers door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt mede begrepen:
a.     Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan.
b.     Technische problemen van welke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan, die de productie in de weg staan.
c.     Vertraagde of verlate toelevering door een of meerdere leveranciers van Kraker Trailers.
d.     Transportmoeilijkheden of -belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar Kraker Trailers toe of van Kraker Trailers naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd.
e.     Oorlog(-sgevaar), oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen.
3.     In geval van overmacht heeft Kraker Trailers het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Art. 14 Toepasselijk recht en forumkeuze
1.     In het geval zich een geschil voordoet voortvloeiend uit of verband houdend met deze algemene voorwaarden zullen partijen eerst proberen tot een minnelijke oplossing te komen.
2.     Indien partijen niet tot een minnelijke oplossing komen, is bij uitsluiting bevoegd de rechtbank Zeeland – West-Brabant, locatie Middelburg.
3.     In geval partijen een verschil van mening hebben over de betekenis of interpretatie van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in een andere dan de Nederlandse taal, zal de Nederlandse taalversie van doorslaggevende betekenis zijn.
4.     Op deze voorwaarden en alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, alsmede op geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag (CISG) is uitgesloten.